ชวนน้องๆร่วมงาน CU Open House: เปิดรั้วจามจุรี ดูพี่จุฬาฯ « ClipVidva

ชวนน้องๆร่วมงาน CU Open House: เปิดรั้วจามจุรี ดูพี่จุฬาฯ

กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมส่วนกลางและกิจกรรมส่วนคณะ

กิจกรรมส่วนกลาง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย

  1. CU Lifestyle Zone : กิจกรรมชมรมนิทรรศที่เน้นการแสดงผลงานของชมรมในจุฬาฯ ได้แก่ ชมรมฝ่ายวิชาการ ชมรมฝ่ายกีฬา ชมรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และชมรมฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นยังมีนิทรรศการอาหาร “จุฬาฯโอชา” !!!! นำเสนออาหารขึ้นชื่อแต่ละคณะ รวมถึงการแสดงบนเวที อาทิ การแสดงดนตรี กิจกรรมจากชมรม การเสวนาพบปะนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันที่มีชื่อเสียง และอื่นๆอีกมากมาย
  2. นิทรรศการอาเซียนปริทัศน์ : นำเสนอการดำเนินงานของจุฬาฯที่เกี่ยวข้องกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  3. จุฬาฯทัศนา : กิจกรรมพาชมสถานที่สำคัญของจุฬาฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ (เทวาลัย) และหอประวัติ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของมหาวิทยาลัย และเข้าใจบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลา

กิจกรรมส่วนคณะ
กิจกรรมหลักๆของแต่ละคณะ จะเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา การแสดงผลงานของคณาจารย์และนิสิต การแสดงกิจกรรมเฉพาะของแต่ละคณะ การตอบปัญหาความรู้วิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมอยู่ภายในบริเวณคณะของตนเอง

ส่วนคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะสหเวชศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร) จะจัดกิจกรรมร่วมกันที่บริเวณ [email protected] ([email protected]ือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์)

วันและเวลาจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมส่วนคณะเปิดตั้งแต่ 9.00-16.00 น. กิจกรรมส่วนกลางและกิจกรรมบริเวณ [email protected] เปิดตั้งแต่ 9.00-18.00 น.

ดูรายละเอียด,สอบถามที่ Facebook: cuopenhouse

หมายเหตุ งานนี้ฟรีตลอดงานนะคะ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนค่ะ