รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) « ClipVidva

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 16. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล)
 17. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 19. มหาวิทยาลัยนครพนม
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 21. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 23. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 25. มหาวิทยาลัยพะเยา (ขอยกเลิกการเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์)
 26. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 27. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ถาม – ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ กดที่นี่ครับ

หมายเหตุ: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง

ที่มา: http://www.cuas.or.th/quota/